Tietosuojaseloste

Päivitetty 25.10.2022

 

Rekisterinpitäjä:

Marko Rahkola

3319310-1

Nerkoonniementie 138b

Rekisteriasioita hoitavan yhteystiedot

Marko Rahkola
marko.rahkola@gmail.com

+358 40 416 7572

 

Rekisterin nimi
Henkilötietorekisteri, joka koskee Pökkelön Pehtoorin myynnissä, markkinoinnissa ja asiakassuhteissa olevia henkilötietoja.

 

Miksi henkilötietoja kerätään, ja millä perusteella?
Yhteydenottolomakkeella kerättyjä tietoja käytetään asiakkaan kontaktointiin, jotta voimme tehdä hänelle tarjouksen hänen tarvitsemastaan palvelusta.

Yleisesti henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät: 

 • Asiakassuhteen hoitamiseen 
 • Kehittämiseen ja hallinnointiin
 • Sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanoon
 • Tiedusteluihin, tarjouspyyntöjen valmisteluun ja lähettämiseen
 • Palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen
 • Laskutukseen

Lisäksi tietoja käytetään muun muassa asiakastyytyväisyystutkimusten sekä jälkimarkkinoinnin toteuttamiseen.

Käsittelyn oikeusperusta on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan alakohta a, eli rekisteröidyn itsensä antama suostumus yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta varten.

 

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakas-, myynti- ja markkinointirekisterimme voi sisältää seuraavia rekisteröityjä koskevia tietoja: 

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • IP-osoite
 • Markkinointilupaa tai -kieltoa koskevat tiedot
 • Laskutus- ja maksutietoja
 • Mielipidekyselyiden yhteydessä syntyviä tietoja

 Lisäksi rekisterimme voi sisältää muihin sivuston lisäosiin jättämiä tietoja.

 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja vastaanottaa Pökkelön Pehtoori

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi sivuston nopeuteen liittyvien palveluiden osalta, jolloin rekisterinpitäjä varmistaa tietojen laillisen käsittelyn sekä ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella ja muuttua. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun. 

 

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia EU:n jäsenvaltioiden alueen tai ETA:n ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa erikseen.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Säilytysaikaan vaikuttaa esimerkiksi sopimuksen takuuajan pituus. Tietoja ei välttämättä erikseen poisteta ikinä.

Rekisteröidyn oikeudet


Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

1. Saada pääsy henkilötietoihin ja tietojen oikaisemiseen

Tietosuoja-asetuksen 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada maksutta jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista tai muilla tavoin saada pääsy omiin henkilötietoihinsa, joita rekisterissä on. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

2. Tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistetuksi rekisteristä, mikäli tietoja ei enää tarvita alkuperäisiin tarkoituksiin eikä tietojen käsittelylle ole enää esimerkiksi sopimuksen tai lakisääteisen velvoitteen täyttämisen edellyttämää perustetta.

3. Käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietojen käsittely rajoittumaan ainoastaan tietojen säilyttämiseen, mikäli tiedot ovat paikkansapitämättömiä; käsittely on lainvastaista ja rekisteröity ei halua tietoja poistettavan; rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoja enää käsittelytarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityistilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut edut rekisteröidyn perusteet.

4. Tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, siirretyksi järjestelmästä toiseen muun muassa silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus tai sopimus ja käsittely.

5. Suostumuksen peruuttamiseen

Käsittelyn perustuessa suostumukseen rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa käsittelyn aikana. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on jätetty noudattamatta tietosuojaa koskevia säännöksiä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi). Tämän oikeuden käyttö ei rajoita rekisteröidyn muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on siis oikeus 

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Saada pääsy tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä 
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit ja sovellettavat tietoturvamenetelmät


Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän puolesta henkilötietoja käsittelevät asiakas- ja markkinointirekisteriin liittyvien järjestelmien tarjoajatahot ovat sitoutuneet käsittelemään ja suojaamaan henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta rekisterinpitäjän ulkopuoliselle palvelimelle on salattu. Sähköisesti käsiteltävä aineisto kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja ja niiden käyttöoikeudet on rajoitettu ainoastaan henkilöille, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää järjestelmien käyttöä. Järjestelmien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, ja ainoastaan tehtäviin valtuutetuilla henkilöillä on pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin. Järjestelmien tarkastukset suoritetaan säännöllisesti tietoturvan jatkuvuuden varmistamiseksi.

 

Evästeet
pokkelonpehtoori.fi-verkkosivuilla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi sekä asiakasviestinnän optimoimiseksi. Käyttämällä verkkosivustoa tulee käyttäjän joko hyväksyä tai hylätä eväisteiden käyttö sivuilla vieraillessa. Evästeselosteessa “evästeet” viittaavat evästeisiin tai vastaaviin tekniikoihin, jotka ovat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia. 

Kun sivuillamme vieraillaan, voidaan tietoja kerätä mm. kävijän käyttämästään tietokoneesta, IP-osoitteesta, käytetystä selaimesta ja palvelimesta. Evästeiden käyttö perustuu rekisteröidyn verkkosivulla annettavaan suostumukseen. Evästeiden käytöstä kieltäytyminen voi vaikuttaa sivustojen tekniseen toimivuuteen sekä sivuston sujuvuuteen.